Бланка на анекс към граждански договор

From Anonymous, 4 Years ago, written in Plain Text, viewed 558 times. This paste will self destruct in 1 Second.
URL https://paste.intergen.online/view/13f4a29c Embed
Download Paste or View Raw
 1. Бланка на анекс към граждански договор
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ※ Download №1: https://bit.ly/2RZRNLP
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ※ Download №2: http://decthemaker.fastdownloadportal.ru/?dl&keyword=%d0%91%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d0%bd%d0%b0+%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81+%d0%ba%d1%8a%d0%bc+%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80&source=stikked.com_2
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Анекс към договор за посредничество 53. Това е в общи линии съдържанието на двата документа. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж — 1 вариант 78.
 80.  
 81. Ако това е невъзможно — по съдебен ред. Декларация за отказ от ползване 27. Заключителната част на всяка депозитна разписка за наем е свързана с полагане на подписи от двете страни, като е уместно да изпишат трите си имена собственоръчно.
 82.  
 83. Анекс към договор за наем образец - Анекса към договора за наем включва титулна, основна и заключителна част.
 84.  
 85. Депозитна разписка за наем — споразумение е документ, който се подписва преди сключването на договора за наем между наемателя и наемодателя. Поради някаква причина няма възможност за изпълнение на всички клаузи по договора за наем и затова се прибягва до споразумение в депозитна разписка за наем, което да защити двете страни, до окончателното подписване на договора за наем. Документът включва заглавна, основна и заключителна част. Наемодателят се задължава да не предлага имота на други лица, както и да не сключва други споразумения и договор за наем, свързани с имота. Ако наемателят се откаже да наеме имота, депозитът остава за наемодателя. Депозитът се връща от наемодателя на наемателя в двоен размер, при отказ от страна на наемодателя да сключи договор за наем с наемателя в депозитния срок. Заключителната част на всяка депозитна разписка за наем е свързана с полагане на подписи от двете страни, като е уместно да изпишат трите си имена собственоръчно. Договор за паричен заем Днес, ……….. Това условие се отнася и за отделните вноски за погасяване на заема, когато е уговорено връщането му на отделни вноски. При едностранно прекратяване по тази точка, заемната сума става изискуема веднага и в пълен размер. ДОГОВАРЯЩИ: За ЗАЕМОДАТЕЛЯ: За ЗАЕМАТЕЛЯ: Договор за паричен заем — образец Доставката се извършва от куриер, на когото се заплащат и куриерските услуги. Заплащането е с наложен платеж НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка — споразумение — наем 3. Договор за наем на недвижим имот — 1 вариант 5. Договор за наем на недвижим имот — 2 вариант 6. Договор за наем на недвижим имот — 3 вариант 7. Договор за наем на недвижим имот — 4 вариант 8. Договор за наем на офис 9. Договор за наем на стая 10. Протокол за огледи — наемател 14. Предизвестие за напускане — от наемател 15. Протокол за огледи — наемодател 16. Разписка — ведомост за платени месечни наеми и други суми 19. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи — наем 20. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 22. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. Декларация за отказ от ползване 27. Депозитна разписка — споразумение — 1 вариант 28. Депозитна разписка — споразумение — 2 вариант 29. Депозитна разписка — споразумение — 3 вариант 30. Договор за поръчка — купувач 31. Договор за поръчка — продавач 32. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 1 вариант 33. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 2 вариант 34. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 3 вариант 35. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 4 вариант 36. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 5 вариант 37. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 6 вариант 38. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот — 7 вариант 39. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид — 1 вариант 40. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид — 2 вариант 41. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид — 3 вариант 42. Протокол за въвод във владение на недвижим имот 45. Протокол за огледи — купувач 46. Протокол за оглед при продажба на недвижим имот 47. Протокол за огледи — продавач 48. Пълномощно при продажба на имот 49. Пълномощно при закупуване на имот 50. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи — продажба 51. Споразумителен протокол ПОСРЕДНИЧЕСТВО 52. Анекс към договор за посредничество 53. Анекс за посредничество с купувач при преференциални условия 54. Анекс за посредничество с продавач при преференциални условия 55. Договор за поръчка 56. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот — 1 вариант 57. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот — 2 вариант 58. Посреднически договор за закупуване на недвижим имот с депозит 59. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот в строеж 60. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот 61. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот 62. Договор за посредничество при наемане на недвижим имот 63. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -1 вариант 64. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -2 вариант 65. Договор за посредничество при покупка на недвижим имот с изключителни права 66. Договор за консултации при покупка на недвижим имот 68. Договор за сътрудничество — при продажба ДОКУМЕНТИ С ПАРАЛЕЛЕН ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 69. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот 70. Договор за посредничество с наемодател 71. Договор за посредничество с наемател 72. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот 73. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот в нова сграда 74. Договор за наем на недвижим имот — 1 вариант 75. Договор за наем на недвижим имот — 2 вариант 76. Предварителен договор за продажба на недвижим имот 77. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж — 1 вариант 78. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж — 2 вариант 79. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот 80. Договор за управление на недвижим имот в строеж 81. Договор за сътрудничество — при продажба ДРУГИ 82. Договор за изработка — ремонтни и строителни дейности 83. Договор за паричен заем 84. Договор за подготовката на строителство на обект 85. Разписка за получена сума 86. Запис на заповед 87. Декларация за съгласие 88. Заявление за достъп до данни, съгласно чл. Заявление за достъп до данни, на основание чл. Заявление за тежести Анекс към договор за наем образец Анекса към договора за наем включва титулна, основна и заключителна част. В заглавната част на анекса се записва към кой Договор за наем се подписва анекса и личните данни на Наемодателя и Наемателя. АНЕКС към Договора за наем на недвижим имот от 25. Може да се продължи договора и при нови условия, тогава те се изписват: наемна цена, време за плащане на наема, плащане на консумативи, предназначение и т. Винаги при промяна на някои от клаузите по договора за наем в анекса се упоменава съответния член, по който се състои промяната. Разбира се обстоятелствата, които кара страните по Договора за наем да сключват анекс могат да бъдат и други, в зависимост от съдържанието на договора. Например при сключване на договор за наем има клауза, че Наемателят ще извърши ремонт в наетия имот, а Наемодателят се задължава сред предоставяне на документи за разход, да приспадне сумата за ремонтни дейности от няколко наема. Тази клауза трябва да се отрази в анекс към договора за наем. В подобен случай в основната част на анекса трябва да се запише, че Наемателят е извършил ремонта, страните са уредили финансовите отношения по между си и да се упомене дата, от която Наемателят следва да започне отново да плаща наема на Наемодателя. В заключителната част следват подписите и изписването на трите имена на Наемателя и Наемодателя. ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО Днес,…………………200… год. Предмет на договора за сътрудничество: 1. Страните се споразумяха да си сътрудничат при осъществяване на сделки с недвижими имоти с физически и юридически лица, чрез обмен на информация, проучвания, маркетинг, договаряне с потенциални клиенти. Права и задължения на страните 2. Посредникът на продавача осигурява вярна, пълна и актуална информация за предлаганите от същия недвижими имоти, относно документи, легитимиращи собствениците, и всички останали документи за недвижимите имоти, които се предлагат и всяка информация, необходима за подготовката на пълна пазарна оферта. Посредникът на продавача осигурява на Сътрудника и на негови клиенти безпрепятствено възможност за оглед на предлаганите имоти, като огледите се уговарят предварително между агентите. Посредникът на продавача информира Сътрудника относно всички промени по отношение на недвижимите имоти, които са продадени или са започнали преговори за същите или има промяна в цените на същите. В случай на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот между клиент на Сътрудника и клиент на Посредника на продавача, агентите, страни по настоящия договор подписват допълнително споразумение, което става неразделна част от същия, с което се договарят за размера на възнаграждението, което всеки от тях ще получи за свършената работа и сроковете, в които това ще стане. В случай, че Посредникът на продавача съдейства за сключването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот между свой клиент и клиент на Сътрудника, без знанието на Сътрудника, то Посредникът на продавача дължи на Сътрудника неустойка в размер на договореното възнаграждение. В случай че Сътрудника съдейства за сключване на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот между свой клиент и клиент на Посредника на продавача без знанието на Посредникът на продавача то Сътрудника дължи на Посредника на продавача неустойка в размер на договореното възнаграждение. Настоящият договор се сключи за срок от….. Договора може да бъде променян, допълван и изменян в писмена форма, по взаимно съгласие между страните. Всички спорове между страните ще се уреждат чрез преговори и постигане на споразумение,като страните си дължат взаимно уважение. По неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Настоящият договор за сътрудничество се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. Посредник на продавача :……………………. ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ договор за наем образец Днес,………………200… год. София, на основание Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за наем между: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване собствения си недвижим имот, а именно:…………………………………………… …………………………………………………………………………….. Отдаваният под наем имот ще се ползва за……………………………… ІІ. НАЕМНА ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА Чл. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем в размер на ………………………………………………………….. Настоящият договор се сключва за срок от …………………………………. Заплащането ще се извърши по следния начин:……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. При закъснение на плащането с повече от……………….. Плащането на наема се оформя с разписка. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ описания по-горе недвижим имот в състоянието, в което се намира, за ползване, съобразно условията на настоящия договор. НАЕМОДАТЕЛЯТ има прво да получава договорената наемна цена при уговорените в чл. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота на трети лица. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в срок по реда на съответните служби консумативните разходи за ел. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по всички поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено ползване на имота. Поправките на всички други повреди, ако не са виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯ, са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ. След изтичане на срока на договора трайните подобрения остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ Чл. След изплащането им НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови депозираната сума по чл. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изплати задълженията си по изплащане на консумативните разходи НАЕМОДАТЕЛЯ разполага с капарираната сума по изплащането им и представя на НАЕМАТЕЛЯ разписки за направените разходи. Ако това е невъзможно — по съдебен ред. Настоящият договор за наем се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.
 86. Разписка — ведомост за платени месечни наеми и други суми 19. Договор за наем на офис 9. От написаното не става ясно нито какво пише в договора, нито какво пише в анекса към него. Имате посочена дата в. Най-често са свързани с изпълнение или неизпълнение. Договор за наем на недвижим имот — 2 вариант 76. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем в размер на ………………………………………………………….
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Бланка на анекс към граждански договор"

Here you can reply to the paste above